Algemene voorwaarden voor Zeilschool Enkhuizen

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Accommodatie: Het totaal of een gedeelte van de tenten met omliggend terrein, met alle toebehoren en inventaris.
 2. Contractant: Degene die namens zichzelf, of namens een groep de overeenkomst met Zeilschool Enkhuizen afsluit.
 3. Huisregels: Regels omtrent het gebruik van en het verblijf op, rond en in de accommodatie, boten, en andere te bezoeken accommodaties.
 4. Groep: Een groep bestaande uit natuurlijke personen, welke vertegenwoordigd wordt door de contractant, die tegen betaling, al of niet aan boord van een vaartuig, (vaar)instructie ontvangt.

Artikel 2.  Toepasselijkheid

Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten die het gevolg van bedoelde vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 3. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de contractant van het aanbod van Zeilschool Enkhuizen en een bevestiging door Zeilschool Enkhuizen schriftelijk of per e-mail. De aanvaarding door contractant kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail plaats vinden en kan tevens blijken uit het doen van een aanbetaling.
 2. Zeilschool Enkhuizen stelt voor de overeengekomen doeleinden de overeengekomen accommodatie/boten ter beschikking voor de overeengekomen periode.
 3. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 4. Zeilschool Enkhuizen heeft het recht om, afhankelijk van de weersomstandigheden en het zeilkennis-niveau van de cursist(en), de instructie aan boord van het vaartuig te wijzigen in een instructie op de wal.

Artikel 4. Betaling

 1. De contractant dient binnen 14 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging 50% van het verschuldigde bedrag te hebben betaald, het restant uiterlijk 4 weken voor aankomst (afgeweken mag worden indien Zeilschool Enkhuizen hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft).
 2. Indien de contractant zich niet houdt aan de betalingstermijnen, heeft Zeilschool Enkhuizen het recht vanaf 7 dagen na voorafgaande schriftelijke aanmaning, de overeenkomst te annuleren.

Bij boekingen gedaan binnen een termijn van 21 dagen voor aankomstdatum dient het totaal verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na het verzenden van de bevestiging door Zeilschool Enkhuizen te zijn voldaan. Indien hieraan niet wordt voldaan, heeft Zeilschool Enkhuizen het recht, doch niet de verplichting, de boeking zonder voorafgaande waarschuwing te annuleren. Zeilschool Enkhuizen kan, met name bij boekingen binnen 3 weken voor aankomstdatum andere of snellere betalingsmethoden eisen. Dit wordt dan schriftelijk met de contractant overeengekomen.
 Artikel 5. Annulering

 1. De contractant is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren.
 2. In geval van annulering is contractant de volgende schadeloosstelling verschuldigd:In geval van verhindering van zeilinstructeurs of schippers, zal Zeilschool Enkhuizen al het mogelijke doen om vervanging te regelen. Indien dat niet lukt, kan de cursus naar keuze van de contractant worden verschoven naar een later tijdstip of wordt het betaalde of te betalen geld voor deze instructeur of schipper gerestitueerd. Zeilschool Enkhuizen is nimmer verplicht verdere schadevergoedingen te betalen.
  1. Indien geboekt is voor groepen bestaande uit minimaal 8 personen:  – Bij annulering tot 6 maanden voor aankomstdatum: 25 % van de overeengekomen prijs
   • Bij annulering tot 4 maanden voor aankomstdatum: 50 % van de overeengekomen prijs
   • Bij annulering tot 2 maanden voor aankomstdatum: 75 % van de overeengekomen prijs
   • Bij annulering binnen 2 maanden voor aankomstdatum 90 % van de overeengekomen prijs.
   • Bij annulering binnen 2 weken voor aankomstdatum of niet verschijnen: 100 % van de overeengekomen prijs.
  2. Indien geboekt voor individuele deelnemers of groepen bestaande uit minder dan 8 personen.
   • Bij annulering tot 60 dagen voor aankomstdatum: 25 % van de overeengekomen prijs.
   • Bij annulering tot 30 dagen voor aankomstdatum: 50 % van de overeengekomen prijs.
   • Bij annulering tot 7 dagen voor aankomstdatum: 80 % van de overeengekomen prijs.
   • Bij annulering binnen 2 weken voor aankomstdatum of niet verschijnen: 100 % van de overeengekomen prijs.

Weersomstandigheden vormen geen reden om van deze regeling af te wijken.
De schadeloosstelling zal naar evenredigheid worden gerestitueerd indien de accommodatie door een andere contractant wordt gereserveerd voor dezelfde periode en hetzelfde aantallen personen.

Artikel 6. Huisregels

 1. De contractant en zijn eventuele groepsleden zijn gehouden de door Zeilschool Enkhuizen gestelde huisregels na te leven.
 2. Zeilschool Enkhuizen zal de contractant de huisregels doen toekomen bij het versturen van het contract.
 3. De contractant dient de groepsleden op de hoogte te stellen van de geldende huisregels.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De deelnemer neemt deel voor eigen rekening en risico.
 2. De zeilschool verwacht dat de klant zich tijdens de activiteiten volledig zal houden aan de aanwijzingen van het personeel van de zeilschool.
 3. Zeilschool Enkhuizen is niet aansprakelijk voor: diefstal, vermissing, enig lichamelijk letsel (ongeval) of schade op, rond en in zijn accommodatie en/of vaartuig, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is aan te rekenen.
 4. De contractant is jegens Zeilschool Enkhuizen aansprakelijk voor schade aan en verlies van het gehuurde alsmede voor door hem aan derden veroorzaakte schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of van de groepsleden, tenzij die niet aan de contractant en/of groepsleden valt toe te rekenen en voor zover niet gedekt door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Zeilschool Enkhuizen
 5. Deelnemer dient verzekerd te zijn voor door  hen veroorzaakte schade jegens de zeilschool of derden.Zeilschool Enkhuizen is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor maximaal €2.500.000,-

Artikel 8. Tussentijdse opzegging door Zeilschool Enkhuizen en ontruiming bij wanprestatie,  geluidsoverlast, drankmisbruik, baldadigheid, etc.
Indien contractant en of (een van) de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de huisregels, of de voorschriften van het bevoegde gezag ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid van Zeilschool Enkhuizen niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft Zeilschool Enkhuizen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de contractant en/of (een van) de groepsleden de accommodatie te ontruimen en het camping terrein ten spoedigste te verlaten. De contractant blijft gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

 Artikel 9

Het bezit en/of gebruik van drugs is niet toegestaan en zal tot onmiddellijke verwijdering van betrokkene(n) leiden.

Deze Algemene Voorwaarden is samengesteld op 30-01-2017

Googel